Zwiedzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej / Besuch Im Museum des Coseler Landes

Zwiedzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej / Besuch Im Museum des Coseler Landes

 1. Historia Naturalna Ziemi Kozielskiej Natural history of the Koźle Region  / Natürliche Geschichte des Coseler Landes /  Historický vývoj přírody Kozielské oblasti
 2. Człowiek Pradziejowy na Ziemi Kozielskiej / Prehistoric human in the Koźle Region / Prähistorischer Mann im Coseler Land / Pradávní lidé v Kozielské oblasti
 3. Gród w Koźlu The gord in Koźle / Burg in Koźle /   Hradiště v Koźle
 4. Zamek w Koźlu / The castle in Koźle / Schloss in Koźle / Hrad v Koźle
 5. Miasto Koźle / The town of Koźle / Die Stadt Koźle / Město Koźle
 6. Księstwo Kozielskie The Duchy of Koźle / Herzogtum Koźle / Kozielské knížectví
 7. Pochodzenie nazw The origin of the names / Abstammung der Namen / Původ názvů
 8. Życie religijne Religious life/ Religiöses Leben/ Náboženský život
 9. W Królestwie Czeskim / In the Kingdom of Bohemia / Im Königreich Böhmen / V Českém království
 10. Dlaczego powstała twierdza / Why the Fortress was built / Warum die Festung entstanden ist / Proč vznikla Pevnost
 11. Twierdza Koźle The Fortress (1807 – 1813) / Festung (1807 – 1813) / Pevnost 1807 – 1813
 12. Budzi się świadomość / The rise of consciousness / Das Bewusstsein erwacht / Probouzející se uvědomění
 13. Powstania Śląskie i Plebiscyt / The Silesian Uprisings and Plebiscite / Schlesische Aufstände und Volksabstimmung / Slezská povstání a Plebiscit
 14. ZPwN na Ziemi Kozielskiej / Union of Poles in Germany in the Koźle Region/ Bund der Polen in Deutschland e.V. im Coseler Land / ZPwN – Svaz Poláků v Německu v Kozielské oblasti
 15. Żegluga na Odrze / Sailing on the Odra river/ Schifffahrt auf der Oder / Lodní doprava po Odře
 16. Czas faszystów / The time of fascism/ Zeit der Faschisten / Období fašismu
 17. Bitwa o benzynę / The fight for fuel / Der Kampf um Benzin / Bitva o benzín
 18. Powodzie / Floods/ Überschwemmungen / Povodně
 19. Przemysł/ Industry/ Industrie / Průmysl
 20. Sport na Ziemi Kozielskiej/ Sport in the Koźle Region / Sport im Coseler Land / Sport v Kozielské oblasti
 21. Powstanie Kędzierzyna-Koźla/ Kędzierzyn-Koźle/ Kędzierzyn-Koźle/ Kędzierzyn-Koźle

 

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00