Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Ziemi Kozielskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Ziemi Kozielskiej

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej formacie JPG lub PDF nie jest dostępnych cyfrowo
  • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.10.05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Gałka, aleksandragalka@muzeumkozle.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4823686. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Ziemi Kozielskiej jest przygotowane do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne, także na wózkach inwalidzkich.

Główne wejście do Muzeum znajduje się w pawilonie zlokalizowanym na dziedzińcu zamkowym, do którego dojść można z trzech kierunków:

  • z ul. Konopnickiej – brukowanym podjazdem
  • schodami od strony placu manewrowego Państwowej Straży Pożarnej
  • od parkingu pod murem obronnym przy ul. Kraszewskiego 5 schodami i ścieżką na dziedziniec.

Parking od strony Straży Pożarnej posiada dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku zamiaru odwiedzenia naszego muzeum przez osobę na wózku inwalidzkim lub mającą trudności z chodzeniem po schodach należy w godzinach funkcjonowania Muzeum podejść do żelaznej bramy Wieży Widokowej (od strony ul. Kraszewskiego) i zadzwonić na podany tam numer 77 4823686 i poinformować o zaistniałej sytuacji. Wówczas osoba dyżurująca w Muzeum zejdzie do drzwi Wieży Widokowej i otworzy wejście od strony parkingu. Od tej strony większość ekspozycji znajduje się na poziomie ulicy, a w kulminacyjnym miejscu znajduje się podnośnik dla niepełnosprawnych, który pozwala dostać się na podest widokowy służący do oglądania ruin wieży mieszkalno-obronnej będących najważniejszym eksponatem w naszym muzeum.

Ponadto w poszczególnych salach znajdują się opisy ekspozycji wytłoczone na papierze w języku Braila, co pozwala zapoznać się z naszą ofertą także osobom niewidomym i niedowidzącym. Opisy te są umieszczone w specjalnych szufladkach zamontowanych przy wejściu do każdej z sal.

Na kondygnacji ekspozycyjnej znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę

Zgodność ze standardami

Strona internetowa jest responsywna, dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus), strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem, staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00