Nowy Regulamin Zwiedzania i zasady bezpieczeństwa

Szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny obsługi zwiedzających/interesantów Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji w stanie epidemii od dnia 01 września 2020 r.

 1. Przed wejściem do pomieszczenia budynku Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji zwiedzający/interesant zobowiązany jest założyć maseczkę, przyłbicę lub inną osłonę ust i nosa.
 2. Po wejściu do Muzeum zwiedzający/interesant zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni lub założenia rękawiczek ochronnych – z zachowaniem co najmniej 2 metrów odstępu od pozostałych osób – poddać się pomiarowi temperatury ciała, dokonywanemu bezdotykowo.Wyniki pomiaru nie są utrwalanie, z wyłączeniem przypadków konieczności ich przekazania – za zgodą zwiedzającego/interesanta – osobom lub organom uprawnionym do ich przetwarzania w celach zapewnienia ochrony sanitarnej.
 3. Zwiedzający/interesanci, których wyniki pomiaru temperatury ciała nie przekraczają 37,5 stopnia Celsjusza, stosując maseczkę, przyłbice lub inną osłonę ust i nosa oraz po dokonaniu dezynfekcji rąk udostępnionym płynem dezynfekcyjnym, kierowani są przez pracownika Muzeum do pomieszczeń przeznaczonych do zwiedzania lub do miejsca wyznaczonego do spotkania z petentami.
  Ewentualne oczekiwanie na obsługę winno następować wyłącznie w wyznaczonych miejscach, zapewniających co najmniej 2 metry odstępu od innych osób.
 4. Interesanci lub inne osoby nie będące pracownikami Muzeum dopuszczone na podstawie indywidualnej zgody Dyrektora do udziału w czynnościach kontrolnych, szkoleniach lub innych formach spotkań w Muzeum zobowiązani są do pozostawienia w ewidencji prowadzonej przez pracownika Muzeum danych kontaktowych, w celu ewentualnego ich udostępnienia organom nadzoru sanitarnego w stwierdzonych przypadkach zakażenia lub bezpośredniego kontaktu z innymi osobami zakażonymi. Załącznik nr 4 – ankieta o stanie zdrowia.
 5. W przypadku stwierdzenia u zwiedzającego/interesanta temperatury ciała przekraczającej 37,5 stopnia Celsjusza, zostaje on przez pracownika Muzeum powiadomiony o braku możliwości bezpośredniego zwiedzania lub obsłużenia przez pracowników Muzeum ze względu na wystąpienie jednego z możliwych symptomów zagrożenia zakażeniem.

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W ORGANIZACJI PODCZAS OGRANICZEŃ W STANIE EPIDEMII od dnia 01 września 2020 r.

Dni i godziny otwarcia Muzeum:

poniedziałek nieczynne
wtorek 12.00-16.00
środa 14.00-19.00
czwartek 12.00 – 16.00
piątek 13.00-17.00
sobota 13.00-17.00
niedziela 13.00-17.00

Wstęp na teren Muzeum jest bezpłatny.
Zasady korzystania z Muzeum:

 1. Zwiedzanie jedynie indywidualne, bez przewodnika.
 2. Na terenie Muzeum jednocześnie może przebywać maksymalnie do 12 osób zwiedzających.
 3. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego między zwiedzającymi, min. 2 m.
 4. Zwiedzający mają obowiązek zakrywania ust i nosa lub posiadania maseczki ochronnej na twarzy bądź przyłbicy podczas zwiedzania Muzeum.
 5. Muzeum zapewnia płyny dezynfekujące znajdujące się przy recepcji, z których przed wejściem zwiedzający są zobowiązani skorzystać bądź nałożyć rękawiczki ochronne.
 6. Osoby małoletnie do ukończenia 13 roku życia na terenie Muzeum mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 7. Muzeum jest przystosowane do zwiedzania prze osoby niepełnosprawne.
 8. W Muzeum obowiązuje ruch pieszy.
 9. Ze względów bezpieczeństwa w czasie przeprowadzanych prac remontowo konserwatorskich i w innych szczególnych sytuacjach losowych, dostęp do budynków muzealnych może być częściowo lub całkowicie wyłączony.
 10. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania turystów nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących Regulamin.
 11. Okrycia wierzchnie można pozostawić na wieszakach. Za rzeczy pozostawione na terenie placówki Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
 12. W trakcie zwiedzania należy stosować się do zaleceń personelu Muzeum.
 13. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej.
 14. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 15. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.
 16. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania pomieszczeń służbowych.
 17. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów na terenie Muzeum.
 18. Obowiązuje zakaz wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla zwiedzających.
 19. Obowiązuje zakaz niszczenia mienia Muzeum.
 20. Obowiązuje zakaz rozmów przez telefon komórkowy oraz zakaz korzystania z innych urządzeń nadawczych na terenie ekspozycji muzealnych.
 21. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 22. W czasie zagrożenia epidemią obowiązuje zaniechanie organizacji wydarzeń kulturalnych w Muzeum z udziałem grup uczestników (wernisaży, pikników, spotkań autorskich, koncertów, konferencji naukowych itp.). W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Dyrektora Muzeum, dopuszcza się organizacji wydarzeń na podstawie odrębnych zasad bezpieczeństwa i higieny podczas ich realizacji.
 23. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji.

 

Szczególne zasady organizacji pracy Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy w stanie epidemii od dnia 01 września 2020 r.

  1. Przed wejściem do budynku Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji wszyscy pracownicy Muzeum, zwani dalej „Pracownikami”, zobowiązani są założyć maseczkę lub inną osłonę ust i nosa.
  2. W momencie wejścia do budynku Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji, wszyscy pracownicy zobowiązani są – z zachowaniem co najmniej 2 metrów odstępu od pozostałych osób – poddają się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała, dokonywanemu przy pomocy przystosowanego do tego celu urządzenia. Wyniki pomiaru, o którym mowa wyżej:
   1. wykorzystane mogą zostać wyłącznie dla celów profilaktycznej ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zwiedzających/petentów muzeum;
   2. nie są utrwalane.
  3. W przypadku stwierdzenia u określonego pracownika w wyniku pomiaru o którym mowa w ust. 2, temperatury ciała przekraczającej 37,5 stopnia Celsjusza, pracownik ten zobowiązany jest – pozostając w wyznaczonej strefie w muzeum powiadomić o tym fakcie telefonicznie bezpośredniego przełożonego lub specjalistę ds. kadrowo-płacowych a następnie niezwłocznie opuścić budynek Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji i skontaktować się z jednostką podstawowej opieki zdrowotnej, właściwą do oceny stanu zdrowia i zdolności do pracy.
  4. W toku wykonywania obowiązków pracownicy zobowiązani są:
   1. stosować przydzielone im przez pracodawcę środki ochrony osobistej w postaci maseczek lub przyłbic osłaniających usta i nos oraz rękawiczek ochronnych lub płynu do dezynfekcji dłoni;
   2. w pomieszczeniach, w których znajduje się więcej niż 1 stanowisko pracy stosować przezroczyste osłony, zapewniające separację stanowisk;
   3. zachowywać wymagany odstęp co najmniej 2 metrów od innych osób przebywających w danym pomieszczeniu;
   4. czynności obsługi zwiedzających realizować wyłącznie na wyznaczonym stanowisku wyposażonym w przezroczyste osłony lub przegrody zapewniające separację stanowiska i ochronę pracowników oraz zwiedzających.
  5. W przypadku wystąpienia u pracownika jakichkolwiek objawów zakażenia koronawirusem lub powzięcia przez niego informacji o mającym miejsce w ostatnich 7 dniach bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną:
   1. przed przybyciem do pracy – pracownik zobowiązany jest niezwłocznie telefonicznie powiadomić bezpośredniego przełożonego lub specjalistę ds. kadrowo-płacowych o powyższej przesłance usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a następnie skontaktować się z jednostką podstawowej opieki zdrowotnej, właściwą do oceny stanu zdrowia i zdolności do pracy;
   2.  po przybyciu do pracy, lecz przed rozpoczęciem pracy – pracownik zobowiązany jest – pozostając w wyznaczonej strefie – niezwłocznie telefonicznie powiadomić bezpośredniego przełożonego lub specjalistę ds. kadrowo-płacowych o powyższej przesłance usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a następnie niezwłocznie opuścić budynek Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji i skontaktować się z jednostką podstawowej opieki zdrowotnej, właściwą do oceny stanu zdrowia i zdolności do pracy;
   3. po rozpoczęciu pracy – pracownik zobowiązany jest niezwłocznie telefonicznie powiadomić bezpośredniego przełożonego lub specjalistę ds. kadrowo-płacowych o powyższej przesłance usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a następnie opuścić budynek Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji i skontaktować się z jednostką podstawowej opieki zdrowotnej, właściwą do oceny stanu zdrowia i zdolności do pracy.
  6. W przypadku:
   1.  wystąpienia zwiększonego narażenia na zakażenie na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle;
   2.  potwierdzenia zakażenia koronawirusem u pracownika, który w okresie co najmniej 7 dni przed dniem uzyskania pozytywnego wyniku badania na obecność koronawirusa wykonywał obowiązki służbowe w budynku Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji;pracodawca może zarządzić zmianę organizacji pracy określonych komórek organizacyjnych lub całego Muzeum, w tym ograniczyć zakres bezpośredniej obsługi zwiedzających lub wydać okresowo polecenia pracy zdalnej określonej grupie pracowników.
  7. Zobowiązuję wszystkich pracowników Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z zasadami oraz ich bezwzględnego przestrzegania.

   

  Załączniki:
  Ustalenia zasad pracy Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji

   

  Nazwa dokumentu: Nowy Regulamin Zwiedzania i zasady bezpieczeństwa
  Wytworzył: Izabela Migocz
  Odpowiedzialny za treść: Izabela Migocz
  Data utworzenia: 28.08.2020
  Opublikował w BIP: Bolesław Bezeg
  Data opublikowania: 28.08.2020

   

  Rejestr zmian
  Data modyfikacji: 07.10.2020
  Wykonanie: Bolesław Bezeg
  Opis zmian: Dostosowanie treści do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych
Tags: , ,

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00