Nabór na wolne stanowisko pracy 1/2021 z dnia 07.06.2021 roku, PRACOWNIK DS. OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Nabór na wolne stanowisko pracy 1/2021 z dnia 07.06.2021 roku, PRACOWNIK DS. OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
1/2021  z dnia 07.06.2021 roku

PRACOWNIK DS. OBSŁUGI TECHNICZNEJ

 

1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
1) podstawowa znajomość oprogramowania komputerowego (MS OFFICE itp.),
2) sumienność i obowiązkowość,
3) zdolność samodzielnej organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia,
4) zdolności manualno-techniczne poparte doświadczeniem,
5) umiejętność obsługi elektronarzędzi,
6) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska,
7) czynne prawo jazdy kat. B, własnych samochód.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania główne
– kontrola i utrzymanie sprawności wszystkich urządzeń technicznych w Muzeum,
– kontrola i utrzymanie stanu technicznego budynku i urządzeń towarzyszących,
– kontrola i utrzymanie wszystkich instalacji elektrycznych infrastrukturalnych w obiektach Muzeum,
– prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z administracją techniczną,
– wsparcie techniczne, drobne naprawy, przemeblowania, konserwacja wg harmonogramu,
– współpraca przy organizacji wystaw, imprez muzealnych i konferencji,
– utrzymanie czystości na terenie przyległym do Muzeum.

2. Zadania okresowe
– czynne uczestnictwo w inwentaryzacjach,
– prace ogrodnicze,
– odśnieżanie.
4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV,
2) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy,
2) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna RODO i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (wzór oświadczeń do pobrania),
9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Rozpoczęcie pracy od 01.07.2021 roku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 18.06.2021 roku do godz. 15.00.
pod adresem: Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Ignacego Kraszewskiego 5b , 47-200 Kędzierzyn-Koźle
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko ……………….. (nazwa stanowiska) ”.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Ignacego Kraszewskiego 5b.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 48 23 686.

 

  1. Treść ogłoszenia
  2. Oświadczenia
  3. Klauzula RODO

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 12:00 - 16:00
Środa 14:00 - 19:00
Czwartek 12:00 - 16:00
Piątek 13:00 - 17:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00