Statut – usunięto 29.12.2020

Statut – usunięto 29.12.2020

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/567/09
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

STATUT
Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu
w organizacji

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591),
 2.  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., Nr 13. poz. 123 z późniejszymi zmianami),
 3.  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami),
 4.  niniejszego statutu.

§2

 1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Kędzierzyn-Koźle
 2. Muzeum podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle i z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.

§3. Gmina Kędzierzyn-Koźle zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum oraz zabezpieczenia zgromadzonych zbiorów.

§4. Siedzibą Muzeum jest Baszta przy ul. Kraszewskiego 5 b w Kędzierzynie-Koźlu, a terenem działania Muzeum jest obszar miasta Kędzierzyna-Koźla oraz pozostałych gmin powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

§5. Muzeum używa pieczęci podłużnej z napisem „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji ul. Kraszewskiego 5 b, 47-200 Kędzierzyn-Koźle”

II. CELE I ZADANIA MUZEUM

§6. Muzeum realizuje cele określone w art.l ustawy o muzeach.

§7. Muzeum realizuje cele określone w § 6 przez:
1/ gromadzenie, przechowywanie, konserwację i upowszechnianie zbiorów głównie z zakresu :

 1.  pradziejów i historii Ziemi Kozielskiej,
 2.  powstania i dziejów obecnego miasta Kędzierzyn-Koźle,
 3.  dziejów techniki i przemysłu na Ziemi Kozielskiej,
 4.  sztuki i rzemiosła artystycznego,
 5.  biografii i wspomnień ludzi związanych z ziemią kozielską,

2/ szerzenie wiedzy o przeszłości miasta Kędzierzyn-Koźle,
3/ gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie zbiorów,
4/ tworzenie warsztatu pracy dla celów naukowych,
5/ edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
6/ przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
7/ zapewnienie właściwych warunków zwiedzania Muzeum,
8/ w miarę możliwości zabezpieczanie stanowisk archeologicznych i innych nieruchomych obiektów kultury materialnej,
9/ działanie na rzecz ochrony i edukacyjnej prezentacji kultury ludowej,
10/ opracowywanie i organizowanie wystaw i ekspozycji stałych i czasowych,
11/ opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników, wyników badań oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności,
12/ współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi cele i zadania związane z działalnością Muzeum.

III. ORGANIZACJA MUZEUM

§8. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy:

1/ Dział Gromadzenia i Udostępniania Muzealiów,
2/ Dział Organizacyjno-Zarządzający.

§9. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres działania określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

IV. NADZÓR I ZARZĄDZANIE MUZEUM

§10. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§11. Na czele Muzeum stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§12.

 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
 2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1/ kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej;
2/ nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
3/ reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
4/ przedstawianie właściwym organom nadzoru i upoważnionym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków fmansowo-inwestycyjnych; 5/ wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów;
6/ sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
7/ zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku o pracę.

§ 13.

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 5 powołuje i odwołuje Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 2.  Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach
 3.  Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określi uchwalony przez nią regulamin.

V. MAJĄTEK I FINANSE MUZEUM

§14. Muzeum na podstawie porozumienia z Towarzystwem Ziemi Kozielskiej bezpłatnie przejmie w posiadanie muzealia. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§15. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w rozdziale „Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury” ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i przeprowadzaniu działalności kulturalnej.

§16. Działalność bieżąca Muzeum jest finansowana z dotacji budżetowej Gminy Kędzierzyn-Koźle, ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§17.

 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową działalność, działalność gospodarczą o ile działalność dodatkowa nie spowoduje ograniczenia działalności określonej w §6, w zakresie:
  1.  usług kserograficznych i konserwatorskich,
  2.  sprzedaży wydawnictw, pamiątek własnych i przyjętych w komis,
  3.  wynajmu oraz udostępnienia pomieszczeń,
  4.  zleconych konsultacji i opinii naukowych oraz konserwatorskich.
 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności określonej w § 7.

§19. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Połączenia, podziału, likwidacji Muzeum może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
§ 21. Statut i jego zmiany uchwala Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 22. Zgodnie z art. 6 ustawy o muzeach niniejszy statut obowiązuje do czasu zakończenia procesu organizowania Muzeum tj. do dnia otwarcia wystawy stałej

 

Załączniki:
Statut Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji

 

Nazwa dokumentu: Statut
Wytworzył: Bolesław Bezeg
Odpowiedzialny za treść: Bolesław Bezeg
Data utworzenia: 07.04.2016
Opublikował w BIP: Janusz Knot
Data opublikowania: 04.09.2017

 

Rejestr zmian
Data modyfikacji: 01.10.2020
Wykonanie: Bolesław Bezeg
Opis zmian: Dostosowanie treści do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00