STATUT Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu

STATUT Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Link do UCHWAŁY NR XXIX/318/20 oraz STATUTU MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ

UCHWAŁA NR XXIX/318/20
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902)
w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, z późn. zm.1)), w uzgodnieniu z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Rada Miasta
Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Ireneusz Wiśniewski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz.1378.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5CE19FE0-ADC7-4843-85AE-5F6D26A81FAE. podpisany Strona 1 z 5
Załącznik do uchwały Nr XXIX/318/20
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 17 grudnia 2020 r.
Statut
Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową
instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), zwanej dalej „ustawą
o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”;
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
8) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej
„RODO”;
9) uchwały nr XLIX/567/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia
samorządowego muzeum pod nazwą Muzeum Ziemi Kozielskiej;
10) niniejszego statutu.
§ 2. Organizatorem Muzeum jest Gmina Kędzierzyn-Koźle, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 3. 1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem
3/2010.
2. Muzeum posiada osobowość prawną.
§ 4. Muzeum jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
§ 5. 1. Siedzibą Muzeum jest Kędzierzyn-Koźle.
2. Terenem działania Muzeum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§ 6. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, a bezpośredni Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 7. Muzeum używa pieczątki z nazwą Muzeum, danymi teleadresowymi i numerem NIP.
Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum
§ 8. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie
zbiorów w zakresie dotyczącym Ziemi Kozielskiej, głównie z zakresu:
1) pradziejów i historii Ziemi Kozielskiej;
2) dziejów miasta Kędzierzyn-Koźle;
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5CE19FE0-ADC7-4843-85AE-5F6D26A81FAE. podpisany Strona 1 z 4
3) dziejów techniki i przemysłu na Ziemi Kozielskiej;
4) sztuki i rzemiosła artystycznego;
5) biografii i wspomnień ludzi związanych z Ziemią Kozielską.
§ 9. Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1) gromadzenie zabytków, dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie,
pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów, wymiany;
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów
dokumentacyjnych;
3) przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania
i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4) zabezpieczenie i konserwacje zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków
archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;
6) organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
7) prowadzenie badań archeologicznych oraz poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych,
w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych
i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, po uzyskaniu pozwoleń, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 5 i 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
8) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym szerzenie wiedzy o przeszłości miasta Kędzierzyn-Koźle
w formach imprez plenerowych, pokazów, zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej, konkursów i koncertów;
9) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
10) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
11) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
12) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie i rozpowszechnianie katalogów,
przewodników wystaw, materiałów informacyjnych z zakresu działalności Muzeum oraz wydawnictw
naukowych;
13) działanie na rzecz ochrony i upowszechniania kultury ludowej;
14) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami
kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi,
a także innymi osobami prawnymi, jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami
fizycznymi.
§ 10. Muzeum gromadzi w szczególności zbiory:
1) historyczne i archeologiczne;
2) etnograficzne: przedmioty użytkowe, obiekty wyposażenia wnętrz, sprzęt rolniczy, narzędzia i wyroby
rzemieślnicze, elementy stroju ludowego, zabytki techniki, dokumenty i druki;
3) artystyczne: dzieła sztuk plastycznych, wyroby rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej.
Rozdział 3.
Organizacja Muzeum
§ 11. 1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek organizacyjnych
i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora Muzeum,
z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5CE19FE0-ADC7-4843-85AE-5F6D26A81FAE. podpisany Strona 2 z 4
Rozdział 4.
Zarządzanie Muzeum
§ 12. 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem”, którego
powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o muzeach.
2. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej
oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
§ 13. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator w trybie
i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
2. Rada Muzeum działa na zasadach i w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 5 członków.
Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Muzeum
§ 14. Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewnia Organizator.
§ 15. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem
wysokości dotacji Organizatora.
3. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§ 16. 1. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Organizator przekazuje Muzeum środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym
na utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
§ 17. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego
zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Organizatorowi.
§ 18. 1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako
działalność dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1) odpłatnego udostępniania zbiorów;
2) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
3) usług reklamowych, promocji i sponsoringu;
4) usług gastronomicznych;
5) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie
z profilem działalności Muzeum;
6) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania
działalności statutowej Muzeum.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5CE19FE0-ADC7-4843-85AE-5F6D26A81FAE. podpisany Strona 3 z 4
§ 19. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli
w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych oraz majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum,
określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym
mowa w § 3 ust. 1, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 20. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Organizator w trybie i na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach.
§ 21. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5CE19FE0-ADC7-4843-85AE-5F6D26A81FAE. podpisany Strona 4 z 4

 

 

Nazwa dokumentu: Statut
Wytworzył: Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle
Odpowiedzialny za treść: Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle
Data utworzenia: 17.12.2020
Opublikował w BIP: Aleksandra Gałka
Data opublikowania: 04.09.2017

 

Rejestr zmian
Data modyfikacji:
Wykonanie:
Opis zmian:

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00