[2] Zakup sprzętu w ramach zadania – Opracowanie i uruchomienie aplikacji (wydatek nr pp-11 w ramach projektu RPOP.05.03.01-16-0015/19-00 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”).

[2] Zakup sprzętu w ramach zadania – Opracowanie i uruchomienie aplikacji (wydatek nr pp-11 w ramach projektu RPOP.05.03.01-16-0015/19-00 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”).

Załącznik nr 2 do regulaminu
udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Kędzierzyn-Koźle, 22.01.2021 r.
(miejscowość i data)
MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
ul. Ignacego Kraszewskiego 5 B
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Znak sprawy DOZ.081.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup i dostawę sprzętu w ramach zadania – Opracowanie i uruchomienie aplikacji (wydatek nr pp-11 w ramach projektu RPOP.05.03.01-16-0015/19-00 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”).
2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Punkt dostępowy Access point – 3 szt.

Parametry:
• AP do montażu wewnętrznego, możliwość montażu na ścianie lub suficie
• Zasilany 24V P0E
• Wzmocniony zasięg
• Standard wifi: 802.11 a/b/g/n/ac
• Port sieciowy: Gigabit Ethernet Port
• Technologia MIMO
• Anteny: wewnętrzne, wbudowane w obudowę urządzenia
• Wzmocnienie anten: min. 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi
• Gwarancja: min. 24 miesięcy
• Stan: Fabrycznie nowy
Np.: Ubiquiti UniFiUAP-AC-LR lub inny spełniający minimalne parametry techniczne

2. Switch – 1 szt.

Parametry:
• 8 portów Gigabit RJ-45+ 2 porty SFP
• Zarządzalny
• 24V PassivePoEbudżet min. 150W
• Obsługa Tagged VLAN
• Gwarancja: min. 24 miesięcy
• Stan: Fabrycznie nowy
Np.: Ubiquiti UniFiUS-8-150W lub inny spełniający minimalne parametry techniczne

3. Brama dostępowa – 1 szt.

Parametry:
• Funkcjonalność bezpieczeństwa i routingu
• Obsługa VLAN
• 3 porty Gigabit Ethernet
• 1 port szeregowy (console port)
• Procesor min. 2 rdzenie
• Pamięć RAM: min. 512 MB
• Przepustowość w warstwie 3: dla pakietów 64 Bytes min. 1000000 pps, dla pakietów 512 Bytes min. 3 Gbps
• Gwarancja: min. 24 miesięcy
• Stan: Fabrycznie nowy
Np.: Ubiquiti UniFi USGlub inny spełniający minimalne parametry techniczne

4. Tablet – 10 szt.

Parametry:
• Ekran min. 9,6”
• Wifi802.11 a/b/g/n/ac
• Aparat
• Pamięć RAM: min. 2GB
• Pamięć wew. min. 16GB
• Rozdzielczość: min. 1200×800
• Liczba rdzeni procesora: min. 4
• System operacyjny: Android min. 9.0
• Bluetooth 5.0
• Złącze słuchawkowe
• Pojemność akumulatora: min. 5000mAh
• Gwarancja: min. 24 miesięcy
• Stan: Fabrycznie nowy
Np.: Tablet LENOVO Tab M10 lub inny spełniający minimalne parametry techniczne

5. Drukarka kodów QR – 1 szt.

Parametry:
• Technologia druku: termiczna
• Obsługiwana szerokość taśmy: min 50 mm
• Druk czarny i czerwony
• Stacjonarna
• Gwarancja: min. 24 miesiące
• Stan: Fabrycznie nowy

Np.: Brother VC-500W lub inna spełniająca minimalne parametry techniczne

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające ich spełnienie. (jeżeli dotyczy) …………………………………………
4. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia ogłoszenia wykonawcy
5. Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy.
6. Termin związania ofertą:
6.1 Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.
6.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.
7 Miejsce i termin złożenia oferty
Poczta elektroniczna: muzeum@muzeumkozle.pl
lub poczta, kurier lub dostarczona osobiście na adres
MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
ul. Ignacego Kraszewskiego 5 B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Termin złożenia oferty upływa w dn. 28.01.2021 r. o godz. 15.00
8 Termin otwarcia ofert: 29.01.2021 r.9 Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert.
9.1 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena
9.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wezwać oferentów uzupełnienia niekompletnych ofert, a w przypadku, ich nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie, ma prawo ofertę odrzucić.
10 Warunki płatności: na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu umowy sprzedaży sprzętu, i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru.
11 Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami – Izabela Migocz – dyrektor zarządzający, Aleksandra Gałka – adiunkt muzealny, Ewelina Badurek – Główny Księgowy.
12 Sposób przygotowania oferty:
12.1 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (oryginał lub skan podpisanych oświadczeń), w języku polskim.
12.2 Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

muzeum@muzeumkozle.pl

lub poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres wskazany w pkt. 7 zapytania ofertowego.

MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
ul. Ignacego Kraszewskiego 5 B
47-200 Kędzierzyn-Koźle

12.3 Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do zapytania ofertowego pn. Formularz ofertowy.
13 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wybory najkorzystniejszej oferty.
14 Zamawiający dopuszcza* możliwość negocjacji złożonych ofert,

Uwagi: Do formularza ofertowe należy dołączyć załącznik z wyszczególnionymi cenami

Przedmiot Liczba szt. Nazwa sprzętu Cena jednostkowa brutto Cena jednostkowa netto
Punkt dostępowy Access point

 

3      
Switch

 

1      
Brama dostępowa

 

1      
Tablet 10      
Drukarka kodów QR 1      

 

Łączna cena brutto za sprzęt z uwzględnieniem wymaganych sztuk:  
Łączna cena netto za sprzęt z uwzględnieniem wymaganych sztuk:  
Cena ostateczna z uwzględnieniem liczby sztuk i transportu:  

 

15 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@muzeumkozle.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy, a podstawa prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na MZKK jako jednostce sektora finansów publicznych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
5) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływająca do MZKK w celu udziału w postepowaniu.
6) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływająca do MZKK w celu udziału w postepowaniu.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zdania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną wobec Muzeum Ziemi Kozielskiej.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9) Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
• wniesienie sprzeciwu.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
•  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
11) Jednocześnie przypominamy się o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postepowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* wpisać właściwe

Formularz-ofertowy-docx

Formularz-ofertowy-pdf

Zapytanie ofertowe – docx

Zapytanie ofertowe – pdf

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00