Wydanie publikacji – (wydatek nr pp-12 w ramach projektu RPOP.05.03.01-16-0015/19-00 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”). Wydanie 4 tys. sztuk zeszytów muzealnych poświęconych ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla i regionu.

Wydanie publikacji – (wydatek nr pp-12 w ramach projektu RPOP.05.03.01-16-0015/19-00 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”). Wydanie 4 tys. sztuk zeszytów muzealnych poświęconych ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla i regionu.

Załącznik nr 2 do regulaminu
udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Kędzierzyn-Koźle, 25.01.2021 r.
(miejscowość i data)
MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJW KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
ul. Ignacego Kraszewskiego 5 B
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Znak sprawy DOZ.081.2.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do złożenia oferty na:
Wydanie publikacji – (wydatek nr pp-12 w ramach projektu RPOP.05.03.01-16-0015/19-00 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”). Wydanie 4 tys. sztuk zeszytów muzealnych poświęconych ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla i regionu.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

• Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z przygotowaniem graficznym i edytorskim oraz wydrukowaniem dwóch kolejnych wydań Zeszytów Muzealnych „Z Zamkowego Wzgórza”.
Usługa polegać będzie na:
• korekcie językowej tekstów
• składzie do druku (z materiałów przygotowanych przez Muzeum),
• po zatwierdzeniu przedstawionego w PDF projektu przez Muzeum, wydruku 4 tys. egzemplarzy (Zeszyty Muzealne drukowane w nakładzie 2*2000 egzemplarzy)
• dostarczeniu do siedziby Zamawiającego

adres siedziby Zamawiającego:
MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
ul. Ignacego Kraszewskiego 5 B
47-200 Kędzierzyn-Koźle

• Szata graficzna i gramatura papieru mają być zbliżone do parametrów dotychczasowych wydań Zeszytów Muzealnych „Z Zamkowego Wzgórza”.
o Opracowanie graficzne
o Skład
o Korekta
o Przygotowanie do druku
o Po akceptacji przez Muzeum dokonanie wydruku

• Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy w terminie do 21 dni od dnia otrzymania protokołu odbioru prac podpisanego przez Strony umowy oraz prawidłowo wystawionej faktury.

MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
ul. Ignacego Kraszewskiego 5 B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP749-20-93-530
REGON362918230

• Ilość stron – 20+4
• Zadruk: dwustronny, w pełnym kolorze
• Gramatura papieru – 130
• Rodzaj papieru – kredowy, połysk
• Rozmiar: a4 pion
• Łączenie za pomocą dwóch zszywek zeszytowych
• Szata graficzna – zbliżony do obecnego wyglądu czasopisma
• Warunkiem niezbędnym jest umieszczenie logotypów projektu na okładce czasopisma np. z tyłu zeszytów.
Logotypy projektu:

• Ilość egzemplarzy:
o 1 numer – 2 tys. – wydruk do 20 kwietnia 2021 r. przekazanie czasopisma ma się odbyć do siedziby Muzeum Ziemi Kozielskiej, do godz. 15:00.
o 2 numer – 2 tys. – wydruk do 26 czerwca 2021 r., przekazanie czasopisma ma się odbyć do siedziby Muzeum Ziemi Kozielskiej, do godz. 15:00.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające ich spełnienie. (jeżeli dotyczy) …………………………………………

4. Termin realizacji zamówienia:
Pierwszy numer zeszytów – 2 tys. egzemplarzy
a) przekazanie Zamawiającemu wstępnego projektu opracowania: do 25 marca
b) przekazanie Zamawiającemu ostatecznego (poprawionego lub uzupełnionego) opracowania: do 20 kwietnia 2021 r., przekazanie czasopisma ma się odbyć do Muzeum Ziemi Kozielskiej, do godz. 15:00.

Drugi numer zeszytów – 2 tys. egzemplarzy
a) przekazanie Zamawiającemu wstępnego projektu opracowania: do 24 maja
b) przekazanie Zamawiającemu ostatecznego (poprawionego lub uzupełnionego) opracowania:
do 26 czerwca 2021 r., przekazanie czasopisma ma się odbyć do Muzeum Ziemi Kozielskiej, do godz. 15:00.

5. Okres gwarancji: nie dotyczy
6. Termin związania ofertą:
6.1 Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.
6.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.
7 Miejsce i termin złożenia oferty
7.1 Ofert w postaci podpisanych skanów formularzy ofertowych (nr 2.1 do zapytania ofertowego)
do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mail:

muzeum@muzeumkozle.pl, do dnia 08.02.2021 r.

Termin złożenia oferty upływa w dn. 08.02.2021 r.
8 Termin otwarcia ofert: 09.02.2021 r.
9 Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert.
9.1 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena
9.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wezwać oferentów uzupełnienia niekompletnych ofert, a w przypadku, ich nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie, ma prawo ofertę odrzucić.
10 Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami –
Izabela Migocz – dyrektor zarządzający – tel. tel. +48 77/ 482-36-86
Aleksandra Gałka – adiunkt muzealny –tel. 798-006-843
Ewelina Badurek – Główny Księgowy – tel. tel. +48 77/ 482-36-86
11 Sposób przygotowania oferty:
11.1 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (oryginał lub skan podpisanych oświadczeń), w języku polskim.
11.2 Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do zapytania ofertowego pn. Formularz ofertowy.
12 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wybory najkorzystniejszej oferty.
13 Zamawiający dopuszcza* możliwość negocjacji złożonych ofert,
14 Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie http://muzeumkozle.pl/biuletyn-informacji-publicznej/
15 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@muzeumkozle.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy, a podstawa prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na MZKK jako jednostce sektora finansów publicznych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
5) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływająca do MZKK w celu udziału w postepowaniu.
6) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływająca do MZKK w celu udziału w postepowaniu.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zdania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną wobec Muzeum Ziemi Kozielskiej.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9) Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 wniesienie sprzeciwu.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
11) Jednocześnie przypominamy się o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postepowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* wpisać właściwe

Czasopismo_formularz ofertowy_docx

Czasopismo_formularz ofertowy_pdf

Czasopismo_zapytanie ofertowe_docx

Czasopismo_zapytanie ofertowe_pdf

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00