Opracowanie i uruchomienie aplikacji muzealnej na urządzenie mobilne (wydatek nr pp-11 w ramach projektu RPOP.05.03.01-16-0015/19-00 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”).

Opracowanie i uruchomienie aplikacji muzealnej na urządzenie mobilne (wydatek nr pp-11 w ramach projektu RPOP.05.03.01-16-0015/19-00 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”).

Załącznik nr 2 do regulaminu
udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Kędzierzyn-Koźle, 01.02.2021 r.
(miejscowość i data)
MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
ul. Ignacego Kraszewskiego 5 B
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Znak sprawy DOZ.081.3.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do złożenia oferty na:
Opracowanie i uruchomienie aplikacji muzealnej na urządzenie mobilne (wydatek nr pp-11 w ramach projektu RPOP.05.03.01-16-0015/19-00 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”).
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja:

• Aplikacja dostępna w 2 językach: polskim, angielskim.
• Możliwość dodawania w aplikacji niezliczonej ilości obiektów.
• Możliwość dodawania kodów QR, po zeskanowaniu których użytkownik aplikacji będzie miał możliwość bliższego poznania historii danego obiektu.
• Aplikacja mobilna powinna działać na systemach operacyjnych iOS (12.0-13.x) oraz Android (6.0 – 10.0).
• Wygląd aplikacji na obie platformy będzie w największym możliwym stopniu taki sam. Funkcjonalność aplikacji będzie na obu platformach identyczna.
• Aplikacja powinna spełniać standardy WCAG 2.0.
• Aplikacja powinna być responsywna.
• Finalna wersja aplikacji mobilnej powinna zostać umieszczona w App Store oraz Google Play na koncie Wykonawcy, jako aplikacja darmowa.
• Nowe obiekty można wprowadzać do aplikacji poprzez panel administracyjny, dostępny z poziomu strony www.
• Aplikacja powinna umożliwiać przekierowanie użytkownika na oddzielny portal, gdzie znajdować się będzie szczegółowy opis atrakcji.
• Aplikacja powinna zawierać informacje o bieżących wydarzeniach kulturalnych (dodawanych przez panel administracyjny).
• Użytkownik powinien mieć możliwość oceny aplikacji.
• Aplikacja powinna umożliwiać prowadzenie podstawowej analityki użytkowników.

• Wykonawca zapewnia gwarancję na aplikację na okres 24 miesięcy.
• Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 23, Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia Usług rozwoju aplikacji przez okres kolejnych 48 miesięcy.
• Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy do dnia 31.03.2021 r.

• Wraz z aplikacją Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instrukcję dla Administratorów systemu, która zawierać będzie wskazówki umożliwiające zarządzanie aplikacją.

Grafika:
• Projekt graficzny będzie wykorzystywał kolorystykę logotypu Zamawiającego.

• Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny wraz z proponowaną nawigacją po aplikacji.

• Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego przy opracowaniu projektu graficznego.

• Projekt graficzny powinien zawierać odpowiedni kontrast między tłem a tekstem, który ułatwi użytkownikowi czytanie informacji.

Opis podstawowych funkcjonalnośćci:
• Moduł – Ekran startowy.

• Ekran startowy powinien zawierać logo Zamawiającego oraz informację o finansowaniu wraz z logotypami.

Moduł QR Code:
• W momencie, kiedy użytkownik będzie miał przed sobą kod QR, aplikacja powinna umożliwić użytkownikowi zeskanowanie kodu oraz wyświetlić mu szczegółowe informacje o obiekcie.
• Informacja o obiekcie będzie składać się z: tekstu, grafiki i pliku dźwiękowego. W informacji o obiekcie powinna znajdować się funkcja dogrywania plików avi.
• Ponadto aplikacja powinna stwarzać możliwość dogrywania tłumaczeń w kolejnych językach.

Moduł Wydarzenia:

• Informacje o wydarzeniach i imprezach. Wydarzenia wyświetlane będą w formie listy od najnowszego bez podziału na kategorie. Powinna istnieć możliwość przekierowania użytkownika na stronę internetową, zawierającą szczegóły wybranego wydarzenia.

Moduł Obiekty:
• Główny moduł aplikacji. Zawierać będzie listę dostępnych obiektów w aplikacji, z podziałem na kategorie. Lista obiektów wyświetlana będzie na podstawie lokalizacji użytkownika (od najbliższego, do najdalszego obiektu).
• Po wybraniu obiektu użytkownikowi powinny pokazać się szczegółowe informacje o wybranym elemencie: w przypadku zabytku powinien to być krótki opis zabytku, a w przypadku szlaku lub trasy rowerowej, szczegółowe informacje o trasie (długość, stopień trudności, przewidywany czas ukończenia trasy).
• Po zatwierdzeniu wyboru powinna pokazać się mapa, która umożliwi użytkownikowi dotarcie do obiektu oraz w przypadku szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych przeprowadzi użytkownika przez całą trasę.

Panel administratora:
• Panel administratora będzie aplikacją uruchamianą w przeglądarce internetowej. Będzie on umożliwiał osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia na dodawanie nowych oraz edycję istniejących obiektów.

• Panel administratora powinien także dawać możliwość dodawania nowych wydarzeń, które będą w przyszłości odbywać się na terenie Gminy.

II. Uwagi:

Realizacja zadania do 31 marca 2021 roku.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające ich spełnienie. (jeżeli dotyczy). …………………………………………
4. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy – do 31 marca 2021 r.
5. Okres gwarancji: 24 miesiące. Termin związania ofertą: Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 23, Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia Usług rozwoju aplikacji przez okres kolejnych 48 miesięcy.
6. Termin związania ofertą:
6.1 Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.
6.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.
7 Miejsce i termin złożenia oferty
Poczta elektroniczna: muzeum@muzeumkozle.pl
lub poczta, kurier lub dostarczona osobiście na adres
MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
ul. Ignacego Kraszewskiego 5 B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Termin złożenia oferty upływa 7 dni od dnia ogłoszenia zamówienia 10.02.2021 r.
8 Termin otwarcia ofert: 11.02.2021 r.
9 Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert.
9.1 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena.
9.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wezwać oferentów uzupełnienia niekompletnych ofert, a w przypadku, ich nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie, ma prawo ofertę odrzucić.
10 Warunki płatności:
Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy w terminie do 21 dni od dnia otrzymania protokołu odbioru prac podpisanego przez Strony umowy oraz prawidłowo wystawionej faktury.
11 Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami
Izabela Migocz – dyrektor zarządzający – tel. tel. +48 77/ 482-36-86
Aleksandra Gałka – adiunkt muzealny –tel. 798-006-843
Ewelina Badurek – główny księgowy – tel. tel. +48 77/ 482-36-86
12 Sposób przygotowania oferty:
12.1 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (oryginał lub skan podpisanych oświadczeń), w języku polskim.
12.2 Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

muzeum@muzeumkozle.pl

lub poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres wskazany w pkt. 7 zapytania ofertowego.

MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
ul. Ignacego Kraszewskiego 5 B
47-200 Kędzierzyn-Koźle

12.3 Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do zapytania ofertowego pn. Formularz ofertowy.
13 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wybory najkorzystniejszej oferty.
14 Zamawiający dopuszcza* możliwość negocjacji złożonych ofert.
15 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@muzeumkozle.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy, a podstawa prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na MZKK jako jednostce sektora finansów publicznych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
5) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływająca do MZKK w celu udziału w postepowaniu.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zdania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną wobec Muzeum Ziemi Kozielskiej.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 wniesienie sprzeciwu.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
10) Jednocześnie przypominamy się o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postepowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* wpisać właściwe dane

 

Zapytanie ofertowe – aplikacja – PDF

Zapytanie ofertowe – aplikacja – docx

Aplikacja_formularz ofertowy_docx

Aplikacja_formularz ofertowy_pdf

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00