– Nabór na wolne stanowisko pracy – 1/2019 z dnia 26.09.2019 roku – PRACOWNIK DS. TECHNICZNYCH

– Nabór na wolne stanowisko pracy – 1/2019 z dnia 26.09.2019 roku – PRACOWNIK DS. TECHNICZNYCH

Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji

Ogłasza nabór na wolne stanowisko prac

1/2019  z dnia 26.09.2019 roku

 PRACOWNIK DS. TECHNICZNYCH

 

  1. Wymagania niezbędne:

1) POSIADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO;

2) POSIADANIE PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH;

3) BRAK SKAZANIA PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDOWYM ZA UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO ŚCIGANE Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO LUB UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO SKARBOWE.

  1. Wymagania dodatkowe:

1) PODSTAWOWA ZNAJMOŚĆ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO (MS OFFICE ITP.),

2) SUMIENNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ,

3) ZDOLNOŚĆ SAMODZIELNEJ ORGANIZACJI PRACY, UMIEJĘTNOŚĆ ANALITYCZNEGO MYŚLENIA,

4) ZDOLNOŚCI MANUALNO-TECHNICZNE POPARTE DOŚWIADCZENIEM,

5) STAN ZDROWIA POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI OBJĘTYCH ZAKRESEM ZADAŃ STANOWISKA.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  2. Zadania główne

– KONTROLA I UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI WSZYSTKICH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH MUZEUM,

– KONTROLA I UTRZYMANIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH,

– KONTROLA I UTRZYAMNIE WSZYSTKIECH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I INFRASTRUKTURALNYCH W OBIEKTACH MUZEUM,

– PROWADZENIE DOKUMENTACJI I KORESPONDENCJI ZWIĄZANEJ ADMINISTRACJĄ                         TECHNICZNĄ,

– WSPARCIE TECHNICZNE, DROBNE NAPRAWY, PRZEMEBLOWANIA, KONSERWACJE WG HARMONOGRAMU,

– WSPÓŁPRACA Z DZIAŁEM GROMADZENIA I UDOSTEPNIANIA MUZEALIÓW W ORGANIZACJI WYSTAW I IMPREZ MUZEALNYCH,

– UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE PRZELEGŁYM DO MUZEUM.

  1. Zadania okresowe

– CZYNNE UCZESTNICTWO W INWENTARYZACJACH,

– PRACE OGRODNICZE,

– ODŚNIEŻANIE.

  1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV,

2) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy,

2) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna RODO i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (wzór oświadczeń do pobrania),

9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15.10.2019 roku do godz. 15.00.

pod adresem: Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji ,

  1. Kraszewskiego 5b , 47-200 Kędzierzyn-Koźle

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko ……………….. (nazwa stanowiska) ”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji przy ul. Kraszewskiego 5b.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 48 23 686

 

Muzeum Ziemi Kozielskiej 

1. załączniki do ogłoszenia

2. oświadczenia_rozszerzone

3. Klauzula RODO i zgoda na przetwarzanie danych

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00