PROTOKÓŁ z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto

 

Załącznik nr 3 do regulaminu
udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000zł netto

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto

Nazwa i przedmiot zamówienia: Usługa
Na/ Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie i uruchomienie aplikacji muzealnej na urządzenie mobilne (wydatek nr pp-11 w ramach projektu RPOP.05.03.01-16-0015/19-00 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”).
Wartość szacunkowa przedmiot zamówienia
Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 22.01.2021.r., na 22 000 zł netto
Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Aleksandra Gałka
Wartość szacunkowa zamówienia w PLN 23 100 zł brutto;
Informacja o miejscu i terminie zamieszczenia zaproszenia do składania ofert lub wykaz wykonawców zaproszonych do złożenia ofert:
Dla zamówień powyżej 10 000 zł lecz nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, w dniu 01.02.2021 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez: rozesłanie / przekazanie zaproszenia z formularzem oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji (*).
Zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na stronie podmiotowej BIP zamawiającego w terminie
od dnia 01.02.2021 r. do dnia 10.02.2021 r.

Wykaz złożonych ofert:
W terminie składania ofert, tj. do dnia 10.02.2021 r. przedstawiono poniższe oferty**:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria
(wymienić)
Oferowana cena
brutto
1 QRTAG sp. z o.o.

ul. Romana Dmowskiego 35
60-222 Poznań
Tel. 692-499-810
NIP 783-173-56-47
e-mail: office@qrtag.pl

24 950,00 zł
2 Itgenerator Jacek Knaflewski

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
Tel. 730 244 444
NIP 782-212-11-18
e-mail: biuro@itgenerator.pl

26 000,00 zł
3 Wydawnictwo Precjoza

al. Wolności 48/11
42-202 Częstochowa
Tel. 501-727-028
NIP 576-110-90-78
e-mail: wydawnictwo@wydawnictwoprecjoza.pl

28 000, 00 zł

 

W wyniku analizy ofert zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, następujących wykonawców:
Wykonawca: nie dotyczy
Zakres wezwania: nie dotyczy
W postępowaniu zamawiający wezwał następujących wykonawców do uzupełnienia niekompletnych ofert:
Wykonawca: nie dotyczy
Dokument/oświadczenie: nie dotyczy
Przyczyna wezwania: nie dotyczy
Uzupełniono dnia: nie dotyczy
W postępowaniu zamawiający dokonał następujących poprawek w ofertach:
Wykonawca: nie dotyczy
Poprawka: nie dotyczy
Oferty odrzucone:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Podstawa odrzucenia wraz z uzasadnieniem
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

 

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny ofert:
Oferta nr 1 – 3/3
Oferta nr 2 – 2/3
Oferta nr 3 – 1/3

Najkorzystniejsza oferta:

 

QRTAG sp. z o.o.

ul. Romana Dmowskiego 35

60-222 Poznań

office@qrtag.pl

24 950,00 zł Brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najkorzystniejsza oferta cenowo.

Kędzierzyn-Koźle, 11.02.2021 r. ……………………………………………
(miejscowość, data) (podpis pracownika wyznaczonego do
przeprowadzenia postępowania)

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam*

…………………………………………………………….
(data, pieczątka i podpis dyrektora)
*) niepotrzebne skreślić
**) dołączyć oferty

 

protokół_wybór_aplikacja_docx

protokół_wybór_aplikacji_pdf

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00