PROTOKÓŁ z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto

Załącznik nr 3 do regulaminu
udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000zł netto

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto

Nazwa i przedmiot zamówienia: Usługa
na:
Opis przedmiotu zamówienia:
Wydanie publikacji – (wydatek nr pp-12 w ramach projektu RPOP.05.03.01-16-0015/19-00 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”).
Wydanie 4 tys. sztuk zeszytów muzealnych poświęconych ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla i regionu.

Wartość szacunkowa przedmiot zamówienia
Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 22.01.2021.r., na 9 500 zł netto
Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Aleksandra Gałka
Wartość szacunkowa zamówienia w PLN 9 975 zł brutto;
Informacja o miejscu i terminie zamieszczenia zaproszenia do składania ofert lub wykaz wykonawców zaproszonych do złożenia ofert:
Dla zamówień powyżej 10 000 zł lecz nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, w dniu 22.01.2021 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez: rozesłanie / przekazanie zaproszenia z formularzem oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji (*).
Zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na stronie podmiotowej BIP zamawiającego w terminie
od dnia 25.01.2021 r. do dnia 08.02.2021 r.

Wykaz złożonych ofert:
W terminie składania ofert, tj. do dnia 08.02.2021 r. przedstawiono poniższe oferty**:

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria
(wymienić)
Oferowana cena
netto
Oferowana cena
brutto
1 Drukarnia Świętego Krzyża
45-007 Opole
ul. Katedralna 8A
Telefon: 77 453 94 93,
77 441 71 40
E-Mail: sekretariat@wydawnictw.opole.pl
                                 – 9 400, 00 zł 9 870,00 zł
2 MBP Print Claudia Nowak

ul. Nowowiejska 35a, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Tel. 667 753 111

E-mail: info@mbcprint.pl

                                – 8 598, 00 zł 10 575,54 zł
3 Pracownia Projektowania Graficznego greatio Grzegorz Biernacki

ul. A. Głowackiego 20/I

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tel. 601422132

e-mail: info@greatio.com

                                – 8 940,12 zł 10 996,35 zł

W wyniku analizy ofert zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, następujących wykonawców:
Wykonawca: nie dotyczy
Zakres wezwania: nie dotyczy
W postępowaniu zamawiający wezwał następujących wykonawców do uzupełnienia niekompletnych ofert:
Wykonawca: nie dotyczy
Dokument/oświadczenie: nie dotyczy
Przyczyna wezwania: nie dotyczy
Uzupełniono dnia: nie dotyczy
W postępowaniu zamawiający dokonał następujących poprawek w ofertach:
Wykonawca: nie dotyczy
Poprawka: nie dotyczy
Oferty odrzucone:

 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Podstawa odrzucenia wraz z uzasadnieniem
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny ofert:
Oferta nr 1 – 3/3
Oferta nr 2 – 2/3
Oferta nr 3 – 1/3

Najkorzystniejsza oferta:

Drukarnia Świętego Krzyża
45-007 Opole
ul. Katedralna 8A
Telefon: 77 453 94 93,
77 441 71 40
E-Mail: sekretariat@wydawnictw.opole.pl
9 400, 00 zł netto 9 870,00 zł brutto

 

Kędzierzyn-Koźle, 09.02.2021 r. ……………………………………………
(miejscowość, data) (podpis pracownika wyznaczonego do
przeprowadzenia postępowania)

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam*

…………………………………………………………….
(data, pieczątka i podpis dyrektora)

*) niepotrzebne skreślić
**) dołączyć oferty

 

protokół_wybór_czasopisma_docx

protokół_wybór_czasopisma_pdf

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00