PROTOKÓŁ z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto

 

Załącznik nr 3 do regulaminu
udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000zł netto

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego wyboru wykonawcy w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto

Nazwa i przedmiot zamówienia: Usługa
Na/ Opis przedmiotu zamówienia:

Nagranie audio dwóch Zeszytów Muzealnych
wydatek nr pp-12 – opracowanie i wydanie publikacji w ramach projektu RPOP.05.03.01-16-0015/19-00 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla” –

Wartość szacunkowa przedmiot zamówienia
Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 09.03.2021.r., na 6 000 zł netto
Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Aleksandra Gałka
Informacja o miejscu i terminie zamieszczenia zaproszenia do składania ofert lub wykaz wykonawców zaproszonych do złożenia ofert:
Dla zamówień powyżej 10 000 zł lecz nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, w dniu 09.03.2021 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez: rozesłanie / przekazanie zaproszenia z formularzem oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji (*).
Zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na stronie podmiotowej BIP zamawiającego w terminie
od dnia 09.03.2021 r. do dnia 16.03.2021 r. do godz. 13:00

Wykaz złożonych ofert:
W terminie składania ofert, tj. do dnia 09.03.2021 r. przedstawiono poniższe oferty**:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Inne kryteria
(wymienić)
Oferowana cena
1 Firma Usługowa Marzena Sennik
47-224 Kędzierzyn-Koźle
ul. Ligonia 17/1
tel. 664 727 526
e-mail: studio2k@o2.pl
           – 2 500 zł

 

W wyniku analizy ofert zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, następujących wykonawców:
Wykonawca: nie dotyczy
Zakres wezwania: nie dotyczy
W postępowaniu zamawiający wezwał następujących wykonawców do uzupełnienia niekompletnych ofert:
Wykonawca: nie dotyczy
Dokument/oświadczenie: nie dotyczy
Przyczyna wezwania: nie dotyczy
Uzupełniono dnia: nie dotyczy
W postępowaniu zamawiający dokonał następujących poprawek w ofertach:
Wykonawca: nie dotyczy
Poprawka: nie dotyczy
Oferty odrzucone:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Podstawa odrzucenia wraz z uzasadnieniem

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny ofert:
Oferta nr 1 – 100 %

Najkorzystniejsza oferta:

Firma Usługowa Marzena Sennik
47-224 Kędzierzyn-Koźle
ul. Ligonia 17/1
tel. 664 727 526
e-mail: studio2k@o2.pl
2 500,00 zł Brutto

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najkorzystniejsza oferta cenowo.

Kędzierzyn-Koźle, 17.03.2021 r. ……………………………………………
(miejscowość, data) (podpis pracownika wyznaczonego do
przeprowadzenia postępowania)

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam*

…………………………………………………………….
(data, pieczątka i podpis dyrektora)
*) niepotrzebne skreślić
**) dołączyć oferty

 

protokół_audio_pdf

protokół_audio_docx

 

Kontakt

ADRES ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NUMER TELEFONU +48 77/ 482-36-86
ADRES E-MAIL muzeum@muzeumkozle.pl
NIP 749-20-93-530
REGON 362918230
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek NIECZYNNE -
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 9:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek 9:00 - 13:00
Sobota 13:00 - 17:00
Niedziela 13:00 - 17:00